درباره ماکارونی مک

تارخیچه شرکت

ماکارونی مک را بیشتر بشناسید

مدیران شـرکت مواد غذایی خوشـنام با عنـوان تجـاری مک با پشـتوانه بیـش از 40 سال تجربه و تخصص در صنعت آردسازی کشور مجموعه ای پویا و فعال در زمینه صـنعت آرد می باشـند که با در برداشـتن کارخانجات تک کرج، تبریز کار و ارس مهر (واحد نمونه کشـوری) و با توجه به پیشـرفت روزافزون تکنولـوژی تولید ماکارونی در دنیا ، برآن شـدند تا با در اختیار داشـتن بهترین متخصصین ایرانی و ایتالیایی و پیشـرفته ترین ماشـین آلات ایتالیـا ) برای اولین بار در ایـران نسـبت به تولید ماکارونـی تحت لیسـانـس والدیگـرانو ایتالیـاFAVAروز دنیا ( با هدف عرضـه محصـولی با کیفیت برتر و قیمت مناسـب در انواع مختلف اقدام نمایند 

قبل
بعدی